Η αστική ευθύνη

Με τον όρο αστική ευθύνη νοείται η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προκάλεσε σε κάποιο άλλο πρόσωπο, παράνομα ή υπαίτια. Ο νόμος 3461/2006, στο άρθρο 13 ορίζει ότι προτείνων, ο σύμβουλος του προτείνοντος αλλά και όλα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου ευθύνονται έναντι των αποδεκτών της δημόσιας πρότασης για κάθε θετική ζημιά που υπέστησαν από υπαιτιότητας τους ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα του πληροφοριακού δελτίου.

Επιπρόσθετα, το πρόσωπο που υπέστη την ζημιά πρέπει να έχει τις απαραίτητες αποδείξεις και να υπάρχει συνάφεια μεταξύ των παραλείψεων ή των παράνομων πράξεων και της ζημιάς. Με την σειρά της η άλλη πλευρά, δηλαδή ο προτείνων, ο σύμβουλος του προτείνοντος και κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου θα πρέπει να αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας για την ζημιά που φέρεται να έχει προκαλέσει. Πάντως, ακόμα και στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά υποπέσουν σε πταίσματα ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα του πληροφοριακού δελτίου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου, η αστική ευθύνη που έχουν ούτε περιορίζεται ούτε επηρεάζεται. Βεβαίως, κάθε ρήτρα που συμπεριλαμβάνεται στο πληροφοριακό δελτίο και αναφέρεται σε έλλειψη αστικής ευθύνης, θεωρείται άκυρη.

Επιπλέον, οι υποχρεωτικές ανακοινώσεις στις οποίες πρέπει να προβεί ο προτείνων σύμφωνα με το άρθρο 16, της πρώτης παραγράφου του νόμου 3461/2006 δεν μπορεί να αποδοθεί αστική ευθύνη. Οι ανακοινώσεις αυτές υπόκεινται σε υποχρεωτική δημοσιότητα και μόνο σε περίπτωση που είναι ανακριβής ή παραπλανητικές ή δεν έχουν συνάφεια με το πληροφοριακό δελτίο μπορεί να προκύψει αστική ευθύνη. Γενικά, κάθε ενέργεια από πλευράς του προσώπου που ζημιώθηκε για αξίωση αποζημίωσης παραγράφεται τρία χρόνια από την λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Πηγή: wikipedia

Comments are closed.