Μεταφορές

Μεταφορές Εμπορευμάτων

(Ι) Εσωτερικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές με μίσθωση ή με αμοιβή Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 101(Ι)/2001 η μεταφορά φορτίου με μίσθωση ή με αμοιβή εκτελείται με φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 3,5 τόνων. Στο φορτηγό που εκτελεί εσωτερικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές με μίσθωση ή με αμοιβή χορηγείται από…
Περισσότερα