Αστική Ευθύνη

astiki-euthiniΗ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει τον επαγγελματία από το άγχος της “άτυχης” στιγμής και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης.

Αστική Ευθύνη :

Οικοδομικών έργων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εμπορικών Επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Camping – Κατασκηνώσεων Επιχειρήσεων θεάματος, Μεταφερόμενων Φορτίων & Μηχανημάτων έργου, Εκθέσεων & Διοργανώσεων, Ιατρών, Φαρμακοποιών, Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Δικηγόρων, Λογιστών, Φοροτεχνικών, Διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση Λειτουργίας επαγγελματικού χώρου Ελαττωματικού προϊόντος, Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων κ.α.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη :

Η κάλυψη είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη καλύπτει φυσικά ή και νομικά πρόσωπα για λάθη και παραλείψεις που προκύπτουν κατά την άσκηση της δραστηριότητα τους. Η κάλυψη για αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων τείνει να γίνει υποχρεωτική είτε διότι το προϋποθέτει ο νόμος, είτε διότι έμμεσα, κατά συνείδηση ή από ανάγκη λόγω των προβλεπομένων στη νομοθεσία, τι ζητούν οι διάφοροι επαγγελματίες. Καλύπτονται οι, Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός .Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Γενική Αστική Ευθύνη :

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται: α) Σωματικές Βλάβες / Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός β) Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης. Αναλόγως δε με τη δραστηριότητα για την οποία παρέχεται η κάλυψη, κατά περίπτωση, δίδονται και σχετικές επεκτάσεις π.χ. τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά έκρηξη, χρήση μηχανημάτων κλπ.
Η κάλυψη παρέχεται σε διάφορες δραστηριότητες και ενδεικτικά αναφέρουμε :
Αστιική Ευθύνη Σχολείων / Εκπαιδευτηρίων, Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων, Πολυκατοικιών – Διαχειριστές Πολυκατοικίας, Ανέργεσης Οικοδομών, Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων, Λειτουργία Γραφείων,Λειτουργία Ξενοδοχείων, Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείου, Κινηματογράφων, εν γένει Δημοσίων Χώρων κτλ

Εργοδοτική Ευθύνη :

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου / εργοδότη έναντι των υπαλλήλων του, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη νομοθεσία (Αστικός Κώδικας) και τα ειδικά συμφωνηθέντα και οριζόμενα στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Καλύπτονται οι, Σωματικές Βλάβες / Θάνατος με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός για τις πέραν του Ι.Κ.Α υποχρεώσεις. Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος :

Η κάλυψη απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα, είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και καλύπτει την ευθύνη του κατασκευαστή ή και εμπόρου (ειδική αντιμετώπιση) για λάθη και παραλείψεις που σχετίζονται μ’ αυτό καθ’ αυτό το προϊόν και την ασφαλή λειτουργία του βάσει των προδιαγραφών κατασκευής του. Καλύπτονται οι, α) Σωματικές Βλάβες / Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός β) Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.